Privacybeleid

Algemeen
De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Verloskundigenpraktijk
In onze praktijk Bella verloskundige praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid). 

De plichten van de verloskundigenpraktijk
Bella verloskundige praktijk is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt: 

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld: -voor zorgverlening; -voor doelmatig beheer en beleid; -voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. 
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. 
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener of via onze website. 
 • Alle medewerkers binnen Bella verloskundige praktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. 
 • Uw persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen. 
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. 

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. Dit is ook afhankelijk van regionale en landelijke afspraken met andere partijen. 

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten: 

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden. 
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). 
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. 
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. 
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier. 
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten. 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Bella verloskundige praktijk. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Bella verloskundige praktijk hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. 

Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. 

Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners. Hiervoor is uw mondelinge of schriftelijke toestemming nodig. 

Uitwisseling gegevens
Wij wisselen uw medisch dossier uit met de gynaecoloog als u vanwege een probleem of vraag in de zwangerschap, bevalling of de kraamperiode naar hen toe moet. Dit kan zijn via de polikliniek maar ook met spoed. Hiervoor vragen wij uw toestemming tijdens de intake. 

De verwijsbrief en het zwangerschapsdossier versturen wij per beveiligde omgeving naar hen toe te weten Zorgdomein. Of via een beveiligde mail omgeving ZorgMail. Indien u hiervoor geen toestemming geeft dan zult u de papieren verwijsbrief en uw dossier zelf bij de praktijk moeten ophalen en meenemen naar de arts. 

In sommige gevallen hebben wij per mail overleg met de gynaecoloog, ook dit gaat per secure mail: zorgmail. 

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw huisarts. Ook hiervoor vragen wij uw toestemming op de vragenlijst van de eerste controle bij ons. Daarbij gaat het om de medicatie die de verloskundige aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens) die bij hen bekend zijn. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als verloskundigenpraktijk bij aan medicatieveiligheid. En zo weet uw huisarts dat u onder controle bent bij ons. 

Wij ontvangen geen berichten van de huisartsen post of als u bij de huisarts bent geweest. 

Gegevens ten behoeve van de Perinatale Registratie Nederland
Alle gynaecologen, verloskundigen en ook kinderartsen doen mee aan het anoniem registreren van de medische uitkomsten. Hiermee kan er bijvoorbeeld gezien worden bij hoeveel zwangeren er een te hoge bloeddruk in Nederland voorkomt. Dit gaat in een beveiligde omgeving waar alleen wij zelf toegang tot hebben. En wij hebben met de organistatie (peridos) die dit verwerkt een vertrouwelijkheidsovereenkomst. 

Wij willen hier ook aan meewerken om de verloskundige zorg in Nederland te kunnen verbeteren. Maar als verloskundigen praktijk zijn wij verplicht door zorgverzekeraars om hieraan mee te werken. 

Het gaat anoniem dus uw naam wordt niet gebruikt. Een deel van uw postcode wordt verzonden. In het begin van de zwangerschap vragen we hiervoor uw toestemming. 

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe verloskundige kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe verloskundige op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude verloskundige het dossier overdraagt aan uw nieuwe verloskundige. De oude verloskundige doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude verloskundige heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe verloskundige. 

-Verstrekken van uw dossier aan een nieuwe verloskundige Uw medisch dossier wordt dan door ons aan uw nieuwe verloskundige verzonden per secure mail, zorgmail. U kunt een uitdraai van het originele dossier meekrijgen indien u langs komt op de praktijk. 

U heeft altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. 

-Opvragen van uw dossier bij uw vorige verloskundige 

Wij laten u een toestemmingsformulier ondertekenen waarin staat welke gegevens wij bij uw oude verloskundige willen opvragen. Dit formulier sturen wij per secure mail naar hen toe. Als de andere praktijk dat niet heeft dan is het aan u of het dossier bij hen ophaalt, of dat het per post laat verzenden. De verantwoordelijkheid van foute verzending ligt dan bij u. 

Website
Als u onze website bezoekt, worden op onze webserver (zoals bij de meeste websites) gegevens vastgelegd over uw bezoek. Het gaat hier om gegevens zoals uw IP adres, type internetbrowser, besturingssysteem, datum en tijdstip van uw bezoek. Deze gegevens zijn geheel anoniem en niet op u terug te voeren als persoon. Ze worden gebruikt om uit ons contact formulier de spam te filteren. 

U kunt zelf een aanmeld formulier invullen via de site. Deze komt binnen op ons mail account. Wij proberen op werkdagen dit altijd bij te werken. Daarna verwijderen wij het aanmeld formulier. Indien u liever niet uw gegevens achterlaat op de website dan kunt u ons bellen voor het maken van een afspraak. 

Contactformulier / mail Uw persoonsgegevens worden verwerkt om vragen, klachten of andersoortige communicatie af te kunnen handelen nadat u het contactformulier op de website heeft ingevuld. Daarom moeten de persoonsgegevens ook verplicht worden ingevuld. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verloskundige praktijk en van u. Dit belang bestaat concreet uit het belang van de verloskundige praktijk en van u om vragen, klachten of andersoortige communicatie op verzoek van u af te kunnen handelen. Deze persoonsgegevens worden 

bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de met het contactformulier verzonden vraag, klacht of andersoortige communicatie. 

Gebruik van uw mailadres
-Als u een medische vraag heeft reageren wij per mail via Secure mail. U ontvangt dan een bericht. En zodra u dat opent ontvangt u binnen 15 min een pincode waarmee u het bericht kan openen. Ook bevallingsverslagen of andere medische documenten worden op deze wijze verzonden. 
-Niet medische gegevens worden via de reguliere mail gestuurd. 
-Wij verstrekken uw email adres niet aan derden, behalve naar zorgverleners naar wie wij u, met uw toestemming, verwijzen. 

 

Vraag of klacht?
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw verloskundige hierover graag met u in gesprek. 

Call Now Button